Zwroty i reklamacje

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny – do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może w tym celu wykorzystać formularz oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu” (z pkt. 7.1 Regulaminu Sklepu);

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz LEŻAKOWNIA lub przekazać ją osobie upoważnionej przez LEŻAKOWNIA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że LEŻAKOWNIA zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru” (z pkt. 7.3 Regulaminu Sklepu);

LEŻAKOWNIA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument – chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli LEŻAKOWNIA nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej” (z pkt. 7.2 Regulaminu Sklepu)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy towarów produkowanych pod konkretne zamówienie (wg wytycznych) Konsumenta takie jak: kolorowe kable docinane pod wymiar lampy, kinkiety malowane w wybrany kolor, lampy, produkty produkowane wg zlecenia, a także innych przypadków określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta