REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEŻAKOWNIA

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów Towarów/Kart Podarunkowych/ Biletów lub zamawiania Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://woodroot.co/wordpress/sklep/ w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy/Usługodawcy oraz Klienta w związku z zawieraniem Umów sprzedaży Towarów/ Kart Podarunkowych/ Biletów, Umowy o dostarczenie Towaru oraz Umów o świadczenie usług Warsztatów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Bilet – dokument na okaziciela, w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, którego nabycie uprawnia do udziału w Warsztacie,
 2. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonać zakupu Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu,
 5. Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów/ Karty Podarunkowej/Biletu,
 6. Karta podarunkowa – dokument na okaziciela, w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, którego nabycie uprawnia do zakupu Biletu,
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną w rozumieniu art. 331 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru/Karty Podarunkowej/ Biletu, Umowa dostarczenia Towaru lub Umowę świadczenia usług Warsztatów lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 8. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru/Karty Podarunkowej/ Biletu, Umowę dostarczenia Towaru lub Umowę świadczenia usług Warsztatów lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 9. Konto Klienta – utworzone po rejestracji indywidualne konto Klienta, zawierające dane Klienta służące do realizacji składanych Zamówień,
 10. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Towarów lub Usług do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych Zamówienia m.in.: liczba Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności,
 11. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży Towaru/Karty Podarunkowej, Biletu, Umowę o dostarczenie Towaru lub Umowę świadczenia usług Warsztatów lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, świadczenia Usług przez Usługodawcę,
 13. Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i w Polityce Prywatności,
 14. Sklep Internetowy/ Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: https://woodroot.co/wordpress/sklep/
 15. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia (dotyczy to również sytuacji, w której zajście zdarzenia jest mało prawdopodobne w danych okolicznościach) i niemożliwe do zapobieżenia. Siłą Wyższą będą w szczególności:
 • działania siły przyrody, takie jak w szczególności huragan, uderzenie pioruna, powódź, pożar, niezwykle niskie lub wysokie temperatury powietrza,
 • akty władzy publicznej, takie jak w szczególności wywłaszczenie, blokada granic lub portów;
 • zdarzenia związane z życiem zbiorowym, takie jak w szczególności zamieszki uliczne, protesty, wojna, inne działania zbrojne, akt terrorystyczny, strajk, epidemia,
 1. Sprzedawca/ Usługodawca – Jakub Puk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leżakownia Jakub Puk, adres do korespondencji: Bogusławice nr 30N, 56-400 Oleśnica na podstawie wpisu do CEIDG pod numerem NIP: 9111936815, REGON: 361513033,
 2. Towar – dostępny w Sklepie Internetowym towar w postaci materialnej będący przedmiotem Umowy sprzedaży Towaru między Klientem a Sprzedawcą lub treść cyfrowa w postaci linku do spotkania online zabezpieczonego hasłem,
 3. Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Warsztatach, która zakupiła Bilet na dane Warsztaty lub która legitymuje się takim Biletem w dniu odbycia Warsztatów. Wzór zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 3  do niniejszego Regulaminu,
 4. Umowa o dostarczenie Towaru – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar,
 5. Umowa sprzedaży Karty Podarunkowej – umowa zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Klientowi Karty Podarunkowej, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Kartę Podarunkową,
 6. Umowa sprzedaży Towaru – umowa zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Klientowi Towaru, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Towar,
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 8. Umowa o świadczenie usługi Warsztatów – umowa zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia usługi Warsztatów, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy cena za Bilet,
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług,
 11. Warsztat – odpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w cz. VI Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu wydarzeń stacjonarnych o charakterze szkoleniowym, polegających w szczególności na nauce technik stolarskich,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy, składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru/Biletu/Karty Podarunkowej, Umowy o dostarczenie Towaru lub Umowy
  o świadczenie usługi Warsztatów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod adresem https://woodroot.co/wordpress/sklep/regulamin/
 2. Akceptacja postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności jest dobrowolna, jednakże dokonanie akceptacji jest konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu, Umowy o dostarczenie Towaru oraz zawarcia Umowy o świadczenie usługi Warsztatów o których mowa w Regulaminie.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu oznacza także wyrażenie przez Klienta zgody na doręczenie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 4. Składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego, nie wymaga założenia specjalnego konta przez Klienta.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Towary lub usługę Warsztatów, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego, w szczególności: komputera (przenośnego lub stacjonarnego) lub innego urządzenia typu smartfon, tablet itp. oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies.
 6. Towar dostarczany na mocy Umowy o dostarczanie Towaru stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem jego funkcjonalności świadczy zgodnie z Regulaminem, następujące tzw. usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
 • Umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia na Towary/Karty Podarunkowe/Bilet za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 • Umożliwienie Klientom przesłanie zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
 1. W celu skontaktowania się ze Usługodawcą, Klient może skorzystać ze specjalnego Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie https://woodroot.co/wordpress/sklep/ lub zadzwonić na numer telefonu podany na stronie, tj.  + 48 506227012.
 2. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami przysługujących im na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. – w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży Towaru/Umowę o dostarczenie Towaru związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży Towaru/Umowy dostarczenia Towaru wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń
  w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
  w zakresie własnego użytku osobistego lub użytku prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania z usług Sklepu Internetowego
  w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w cz. III ust. 1 Regulaminu. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia Zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, a Zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

4. REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji Konta Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
 6. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
 7. Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
 8. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.
 9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
 10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy: office@woodroot.co wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu dokonania zakupu Towaru oraz zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczenie Towaru, Klient powinien złożyć Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą wskazaną poniżej oraz dokonać płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w cz. VIII Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00
  w soboty, niedziele oraz w święta będą wdrażane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane wyłącznie w dni robocze do godziny 15:00.
 3. Klient w celu rozpoczęcia procedury składania Zamówienia powinien wybrać Towary spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu Internetowego, gdzie poszczególne Towary mogą być dodatkowo dostępne w różnych wariantach i kliknąć przycisk „dodaj do Koszyka”.
 4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie Zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka, wybranie formy płatności, formy dostawy zamawianego Towaru i potwierdzenie woli złożenia Zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wybranie formy płatności, formy dostawy zamawianego Towaru oraz wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 5. Złożenie zamówienia zgodnie cz. V ust. 4 Regulaminu przez Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o którym mowa w cz. II ust. 10 Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na otrzymanie pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres poczty e-mail wskazany w trakcie składania Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży Towaru oraz Umowa o dostarczenie Towaru między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o którym mowa w cz. II ust.10 Regulaminu, wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia otrzymuje pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia lub zmienić Zamówienie wyłącznie przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z Zamówienia albo o zmianie Zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: office@woodroot.co
 9. Zamówienie jest skuteczne jeśli zostaną spełnione warunki określone w cz. III ust. 3 Regulaminu oraz jeżeli Klient prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia, a podane przez niego dane, w szczególności dane adresowe, numer telefonu oraz adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami także nr NIP, nazwa firmy oraz adres firmy są prawdziwe.
 10. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się
  z Klientem z zastosowaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Klienta
  w Formularzu Zamówienia. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 11. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sprzedawcy i niemożności zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i otrzyma zwrot uiszczonych należności.
 12. Procedura składania Zamówienia opisana w cz. V powyżej ma zastosowanie odpowiednio do:
 • procedury składania Zamówienia celem zakupu Biletu oraz zawarcia Umowy świadczenia usługi Warsztatów,
 • procedury składania Zamówienia celem zakupu Karty Podarunkowej oraz zawarcia Umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.


6. WARSZTATY

 1. W celu dokonania zakupu Biletu oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, Klient powinien złożyć Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą wskazaną w cz. V Regulaminu oraz dokonać płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w cz. VIII Regulaminu.
 2. W opisie Towaru stanowiącego Bilet, wskazany jest temat, program i typ Warsztatów, dzień, godzina oraz miejsce, w jakich świadczona będzie usługa Warsztatów.
 3. Cena Biletu obejmuje koszty udziału w Warsztatach, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji programu danych Warsztatów, wskazaną w opisie Warsztatów ilość godzin szkoleniowych. W przypadku, gdy cena Biletu na Warsztaty obejmuje również inne świadczenia, w tym w szczególności koszt ubezpieczenia Uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków, informacja o tym, wskazana zostanie każdorazowo w opisie Warsztatów, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Uczestnik Warsztatów może na zasadach indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą rozszerzyć usługę Warsztatu przez zwiększenie liczby ich godzin, czy modyfikacje ich programu.
 5. Klient może zakupić Bilet dla siebie lub osoby trzeciej, na której rzecz, na podstawie posiadanego Biletu, będzie świadczona usługa Warsztatów.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku, utrwalonego podczas Warsztatu w formie wizualnej lub audiowizualnej, do celów marketingowych, w materiałach reklamowych oraz promocyjnych, na stronach internetowych, w tym portalach społecznościowych do których prawa do domeny posiada Sprzedawca lub na stronach internetowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie. Uczestnik jest świadomy, że zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.
 7. Warsztaty organizowane przez Sprzedawcę odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, tj. co najmniej 3 Uczestników danych Warsztatów. W przypadku, gdy na dane Warsztaty nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, który zakupił Bilet na Warsztaty, najpóźniej 1 dzień kalendarzowy przed planowanym terminem rozpoczęcia Warsztatów e-mailowo, na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.
 8. W przypadku o którym mowa, w ust. 7 powyżej, Sprzedawca uzgadnia z Klientem indywidualnie nowy termin Warsztatów.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi wymianę Biletu na Warsztaty, na Bilet na inne Warsztaty, na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą, i pod warunkiem zgłoszenia chęci zamiany na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed dniem odbycia się Warsztatów, na które Bilet został zakupiony przez Klienta.
 10. Uczestnik Warsztatu zobowiązuje się do zachowywania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa określonymi w Regulaminie pracowni stolarskiej.
 11. W przypadku gdy Uczestnik Warsztatów swoim zachowaniem zakłóca przebieg Warsztatów, nie stosuje się do Regulaminu pracowni stolarskiej oraz nie przestrzega poleceń prowadzącego Warsztat, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z Warsztatów.
 12. Uczestnik Warsztatów nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych może zostać poproszony o przekazanie dokumentu zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na udział w Warsztatach, Sprzedawcy lub prowadzącemu Warsztaty, przez rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku odmowy okazania zgody lub braku takiej zgody, Uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie Warsztatów
 13. W przypadkach o których mowa w ust. 11 -12 powyżej, cena Biletu nie podlega zwrotowi.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatu w sytuacjach niezależnych od Sprzedawcy, takich jak:
 • wypadek losowy uniemożliwiający korzystanie z lokalu, w którym miały odbyć się Warsztaty, w szczególności zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu; pożar,
 • wypadek losowy lub choroba osoby, która miała prowadzić Warsztat.
 1. W przypadku o którym mowa w ust. 14 powyżej, Sprzedawca poinformuje Uczestników o nowym terminie Warsztatu.
 2. W przypadku nieuczestniczenia w Warsztatach przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie i jednoczesnego braku uprzedniego zgłoszenia Sprzedawcy rezygnacji z uczestnictwa w Warsztacie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia zakupu Biletu do realizacji, wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail, cena Biletu nie podlega zwrotowi.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia usługi Warsztatów jest wyłączone.

7. KARTY PODARUNKOWE

 1. W celu dokonania zakupu Karty Podarunkowej oraz zawarcia Umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, Klient powinien złożyć Zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą wskazaną w cz. V Regulaminu oraz dokonać płatności za pośrednictwem procedury płatności, o której mowa w cz. VIII Regulaminu.
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakup Karty Podarunkowej, która może zostać wykorzystana jako środek płatności za Bilety w Sklepie internetowym.
 3. Klient w Formularzu Zamówienia Karty Podarunkowej określa indywidualnie jej parametry, w tym wybiera jej nominał, zgodnie z dostępnymi w Sklepie internetowym nominałami.
 4. Klient może dokonać Zamówienia Karty Podarunkowej w elektronicznej formie.
 5. W przypadku dokonania Zamówienia elektronicznej Karty Podarunkowej Sprzedawca przesyła Kartę Podarunkową objętą Zamówieniem na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail w terminie 5 Dni roboczych od daty wpłynięcia płatności. Karta Podarunkowa przesyłana jest Klientowi jako dokument w formacie jpg lub pdf.
 6. Sprzedawca jest wyłącznym emitentem Kart Podarunkowych.
 7. Klient posiadający ważną Kartę Podarunkową może dokonać zapłaty za Bilety na Warsztaty oferowane w Sklepie internetowym kierując się wyświetlanymi w Sklepie internetowym komunikatami.
 8. W celu sfinalizowania płatności Kartą Podarunkową Klient będzie proszony o przesłanie scanu Karty Podarunkowej na adres
 9. Każda Karta Podarunkowa zawiera określony na niej nominał oraz datę ważności.
 10. Klient może dokonać zapłaty Kartą podarunkową jedynie w okresie jej ważności.
 11. W przypadku gdy wartość Zamówienia Klienta, przewyższa wartość nominalną Karty Podarunkowej Klient ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych w Sklepie internetowym.
 12. Przy realizacji Karty Podarunkowej Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionego Biletu jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty Podarunkowej. Pozostała część środków na Karcie Podarunkowej pozostaje do wykorzystania przez Klienta w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 13. Klient może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie do wyczerpania limitu środków przypisanych do Karty Podarunkowej lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 14. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Sprzedawcy.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienie przez Klienta od Umowy, Sprzedawca dokonuje Klientowi zwrotu dokonanych płatności na zasadach ogólnych, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, środki nie są zwracane na Kartę Podarunkową, jak również w formie Karty Podarunkowej.
 16. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną karta płatniczą. Karta Podarunkowa stanowi formę bonu towarowego.

8. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny Towarów/Kart Podarunkowych/Biletów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów stanowią jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy sprzedaży Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu lub Umowy dostarczenia Towaru – zyskują one dopiero z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Ceny Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów obowiązują wyłącznie w obrębie rynku polskiego.
 2. Koszt dostawy określany jest według cennika i sposobu zapłaty określonego w ust. 3 poniżej. Koszt dostawy jest wiążący z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy znajdują się w zakładce ‘metody dostawy’ na stronie internetowej https://woodroot.co/wordpress/sklep/
 3. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
 • płatność PayU,
 • tradycyjny przelew,
 • płatność przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu w miejscowości Laski (05-080) , ul. Poznańska 5.
  1. Z tytułu sprzedaży Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów, Sprzedawca wystawi Klientowi, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w II ust.10 Regulaminu, fakturę VAT i prześle na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub prześle w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
  2. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany poniżej:

Właściciel rachunku:

Jakub Puk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leżakownia Jakub Puk, adres: Bogusławice nr 30N, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111936815

Nazwa banku: Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer rachunku bankowego:

nr konta: 91 1870 1045 2078 1038 2443 0001.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów ma skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpływa na ceny wiążące Strony w związku ze złożeniem Zamówienia przez Klienta. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do kosztów dostawy.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

9. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów/Karty Podarunkowej/Biletu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji Zamówienia Towarów dostępnych w magazynie wynosi nie dłużej niż 14 dni roboczych od chwili dokonania wpłaty (dla opcji płatności przelewem z góry) lub od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji (dla opcji płatności przy odbiorze). W przypadku, gdy Zamówiony Towar nie jest dostępny w magazynie czas oczekiwania na realizację Zamówienia jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 3. Sklep nie ma możliwości odraczania wysyłki zamówień na życzenie Klienta i nie prowadzi rezerwacji Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu.
 4. Dostawa Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu odbywa się w Dni Robocze od poniedziałku do piątku.
 5. O fakcie wysłania Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu Klient zostaje poinformowany poprzez mail potwierdzający realizację Zamówienia.
 6. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnego spedytora, przewoźnika lub operatora logistycznego („Kurier”) na adres wskazany przez Klienta. Dostawa Towaru/ Kart Podarunkowych/Biletów realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez Sprzedawcę Kurierem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru oraz zmiany Kuriera, także po zawarciu Umowy sprzedaży Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu z Klientem.
 7. Koszt wysyłki pokrywa Klient, zostaje on doliczony do ceny i osobno wykazany w Zamówieniu.
 8. Koszty związane z dostawą Towarów/Kart Podarunkowych/ Biletów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.
 9. Towar/Karta Podarunkowa/ Bilet, który został zwrócony do Sklepu przez przewoźnika z powodu podania w Formularzu Zamówienia nieprawidłowego adresu dostawy lub z powodu nie podjęcia wysyłki w terminie z powodu okoliczności, które leżą po stronie Klienta, zostanie zwrócony do Sklepu na koszt Klienta. Ponowna wysyłka wymaga ponownego pokrycia kosztu wysyłki.
 10. Klient, który nie posiada statusu Konsumenta, przejmuje korzyści i ciężary dotyczące Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu, a także ryzyko utraty, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu z chwilą wydania rzeczy przez Sklep przewoźnikowi. Sklep nie odpowiada za utratę, uszkodzenia, ani opóźnienia, które mają miejsce po wydaniu Towaru/Karty Podarunkowej/ Biletu przewoźnikowi.
 11. Po dotarciu przesyłki Klient ma obowiązek pokwitować odbiór przesyłki i w obecności Kuriera sprawdzić zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym.
 12. W celu sprawdzenia zgodności Zamówienia z dostarczonymi Towarami, Klient powinien być zaopatrzony w ostre narzędzie umożliwiające przecięcie taśm zabezpieczających oraz opakowań ochronnych.
 13. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu, Klient posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w cz. XI niniejszego Regulaminu.
 14. Zakupiony przez Klienta Towar w postaci treści cyfrowej, dostępny będzie do pobrania na urządzenie końcowe Klienta, bezpośrednio ze strony potwierdzającej złożenie Zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, w której znajduje się link pozwalający na pobranie na urządzenie końcowe Klienta zakupionego Towaru. Towar w postaci treści cyfrowej będzie możliwy do pobrania za pośrednictwem linku, o którym mowa powyżej przez okres: 1 miesiąca od daty wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, o której mowa wyżej.

10. WIZERUNEK TOWARU

 1. Pomimo dołożenia staranności przez Sklep, istnieje margines technicznej niedokładności przy utrwalaniu wizerunków Towarów w postaci materialnej, publikowaniu ich w Sklepie i wyświetlaniu na ekranie urządzenia Klient. Wizerunek może odbiegać w powyższym zakresie od Towaru z powodów dotyczących technologii fotograficznej, oprogramowania, właściwości i ustawień ekranu urządzenia, z którego korzysta Klient, albo z innych powodów technicznych.
 2. Wizerunek Towaru nie musi przedstawiać tego samego egzemplarza, który zamawia Klient, lecz egzemplarz tego samego modelu.
 3. Wizerunkowi Towaru mogą towarzyszyć informacje w postaci tekstu lub symboli, obejmujące cenę, model, rozmiar, wersję kolorystyczną oraz inne cechy Towaru.
 4. W wypadku różnicy między wizerunkiem Towaru, a powyższymi informacjami, rozstrzygająca jest treść informacji w postaci tekstu lub symboli.
 5. W wypadku, gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania co do wizerunku Towaru, prosimy o powstrzymanie się z zamówieniem i kontakt ze Sklepem. W miarę możliwości Sklep udzieli dodatkowych informacji o Towarze, udostępni dodatkowe wizerunki Towaru, umożliwi osobiste zbadanie Towaru przed złożeniem Zamówienia.
 6. Różnice między Towarem a wizerunkiem Towaru, o których mowa w niniejszym przepisie, nie stanowią wady Towaru ani niezgodności Towaru z umową.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu lub niezgodności Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca, o którym mowa w cz. II ust. 10 Regulaminu ma prawo dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną lub dotyczące zakupionych Towarów można składać pisemnie na następujący adres Sprzedawcy: Poznańska 5, 05-080 Laski lub mailowo na adres e-mail: office@woodroot.co
 4. W reklamacji należy podać: numer Zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru/Karty Podarunkowej/Biletu niż zamawiany, wada Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu, nieprawidłowe skompletowanie Zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów/ Kart Podarunkowych/Biletów.
 6. Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar/ Kartę Podarunkową/Bilet osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: ul. Poznańska 5, 05-080 Laski w godzinach od 9:00 – 15:00. Sprzedawca zaleca, by Klient należycie zabezpieczył Towar/ Kartę Podarunkową/Bilet na czas
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji dotyczącej Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanej rzeczy od Klienta.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni reklamowany Towar/ Kartę Podarunkową/Bilet na inny lub zwróci należności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu.
 10. Roszczenia wynikające z rękojmi o wymianę Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu oraz uprawnienie do odstąpienia od umowy z tytułu niezgodności Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu z umową mogą być wykonane w terminie rocznym od stwierdzenia przez Klienta wady, lecz zakończenie tego terminu ulega wstrzymaniu do czasu upływu dwóch lat od wydania Towaru/ Karty Podarunkowej/Biletu Klientowi.
 11. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie
  w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
 • pisemnie na adres: ul. Poznańska 5, 05-080 Laski
 • drogą korespondencji e-mail na adres:  office@woodroot.co
  1. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. Jeżeli przedmiotem Umowy jest wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
  4. Klient powinien zwrócić Towar na adres: ul. Poznańska 5, 05-080 Laski.
  5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia Towaru).
  6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom będącym Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w cz. II ust. 10 Regulaminu.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności:

 • z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem,
 • za zdarzenia (opóźnienia, błędy itd.) spowodowane działaniem Siły Wyższej,
 • za poprawność i treść danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Formularzy generowanych z wykorzystaniem Serwisu,
 • za skutki wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy
  w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu itd.,
 • za konsekwencje związane z utraceniem lub udostępnieniem osobom trzecim danych wprowadzonych przez Klienta do Formularzy udostępnionych w Serwisie.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i materiałów zawartych w Serwisie lub udostępnianych w związku ze świadczeniem Usług, w tym w szczególności logo i wszystkie projekty, tekst, grafika, zdjęcia, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz ich dobór i układ, w tym kursy internetowe dostępne w Sklepie (zwane łącznie „Materiałami”) stanowią własność Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody:
  • na odsprzedaż Materiałów;
  • na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub publiczne wyświetlanie Materiałów;
  • na modyfikowanie Materiałów lub jakiejkolwiek ich części;
  • na jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów w sposób inny niż zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Wykorzystanie Materiałów w sposób określony w ust. 2 powyżej bez zgody Sprzedawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stanowi naruszenie praw autorskich
  i innych praw własności intelektualnej Sprzedawcy mogące skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

15. POZASDĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem,
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą/Usługodawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, tj. Umów w rozumieniu Regulaminu.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://woodroot.co/wordpress/sklep/polityka-prywatnosci/
 4. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem strony internatowej Serwisu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Usługodawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia.
 5. Klient nie jest uprawniony do podawania danych osobowych podmiotów trzecich.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://woodroot.co/wordpress/sklep/polityka-prywatnosci/
 7. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem strony internatowej Serwisu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Usługodawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia.
 8. Klient nie jest uprawniony do podawania danych osobowych podmiotów trzecich.
 9. Przedsiębiorcy, o których mowa w cz. II ust. 10 Regulaminu nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

16. DANE OSOBOWE I COOKIES

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://woodroot.co/wordpress/sklep/polityka-prywatnosci/
  2. Klient przed złożeniem Zamówienia za pośrednictwem strony internatowej Serwisu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Usługodawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do skutecznego złożenia Zamówienia.
  3. Klient nie jest uprawniony do podawania danych osobowych podmiotów trzecich.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
  w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://woodroot.co/wordpress/sklep/. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej https://woodroot.co/wordpress/sklep/ oraz za pośrednictwem wiadomości, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą/Usługodawcą.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne
  z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień Regulaminu, co nie wpływa na ważność i obowiązywanie postanowień Regulaminu w pozostałej części.
 5. W przypadku ewentualnego sporu wynikłego na tle stosowania Regulaminu, Sprzedawca /Usługodawca oraz Klient zobowiązują się do podjęcia w pierwszej kolejności działań mających na celu polubowne rozwiązanie sporu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy,
 2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy,
 3. Zgoda opiekuna prawnego/ przedstawiciela ustawowego osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na udział w warsztatach wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Szanowni Państwo,

 

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować o tym Sprzedawcę.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.

Zwroty Towaru prosimy kierować na adres: ul. Poznańska 5, 05-080 Laski,

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację, dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wypełnione oświadczenie prosimy dołączyć do przesyłki lub odesłać osobno na adres email: office@woodroot.co lub też na adres korespondencyjny: ul. Poznańska 5, 05-080 Laski.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. został przez Państwa wskazany rachunek bankowy, na który płatność ma zostać zwrócona.

Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, prześlemy  Państwu potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Państwa w tym celu
w oświadczeniu adres e-mail.

Informujemy Państwa, iż zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedawca zwraca koszt wyłącznie najtańszej formy dostawy towarów, którą oferuje).

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie od odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jednocześnie przypominamy, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy przez Konsumenta                                   

                                                                       ……….…………………..

Miejscowość, data

 

                                                                                              Sklep Internetowy Leżakownia

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

DANE KLIENTA:

Imię  i nazwisko: ________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Leżakownia odstępuję od umowy sprzedaży określonej zgodnie z poniższymi danymi:

Nr Zamówienia: __________________________________________________________
Data zakupu: __________________________________________________________
Data odbioru: __________________________________________________________
Nazwa Towaru: __________________________________________________________
Nazwa Towaru: __________________________________________________________
Nazwa Towaru: __________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym
w Regulaminie Sklepu Internetowego Leżakownia w szczególności  z warunkami oraz zasadami dokonywania zwrotu Towaru.

Data i podpis klienta: ______________________

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO

 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO DANE DZIECKA/PODOPIECZNEGO

 

1. ______________________________

(imię i nazwisko)


______________________________

(imię i nazwisko)

 

________________________________

(adres zamieszkania)

 

________________________________

(adres zamieszkania)

 

________________________________

(seria i nr paszportu/ dowodu osobistego)

 

________________________________

(seria i nr paszportu/ dowodu osobistego)

 

________________________________

(nr telefonu)

 

________________________________

(nr telefonu)

   

2. ______________________________

(imię i nazwisko)

 

 

________________________________

(adres zamieszkania)

 

 

________________________________

(seria i nr paszportu/ dowodu osobistego)

 

 

________________________________

(nr telefonu)

 

 

Ja niżej podpisany/a _____________________, wyrażam zgodę na udział w warsztatach prowadzonych przez Jakuba Puk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Leżakownia Jakub Puk, adres do korespondencji: Bogusławice nr 30N, 56-400 Oleśnica na podstawie wpisu do CEIDG pod numerem NIP: 9111936815, REGON: 361513033 (dalej jako: „Usługodawca”) oraz zgadzam się na zwolnienie z odpowiedzialności instruktorów oraz Usługodawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu, szkody materialne i niematerialne jakie mogą powstać ___________ w związku z uczestnictwem w warsztatach.

Oświadczam, że zapoznałem/ am się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego Leżakowania oraz Regulaminem pracowni stolarskiej Leżakownia i akceptuję treść ich postanowień.

Jednocześnie, niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku ___________________ utrwalonego podczas warsztatów organizowanych przez Usługodawcę, w formie wizualnej lub audiowizualnej, do celów marketingowych, w materiałach reklamowych oraz promocyjnych, na stronach internetowych, w tym portalach społecznościowych do których prawa do domeny posiada Usługodawca lub na stronach internetowych podmiotów współpracujących
z Usługodawcą.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie.

Jestem świadomy/a, że zgoda ta jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana.

____________________

(podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego)